Odpowiedzialność prawna fryzjera i kosmetyczki

Czerwiec 4, 2014

Zarówno fryzjer, jak i kosmetyczka ponoszą odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi. Ze względu na źródło powstania odpowiedzialności można co do zasady wyróżnić dwa jej rodzaje: odpowiedzialność kontraktową i odpowiedzialność deliktową.

Odpowiedzialność prawna fryzjera i kosmetyczki

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa

W pierwszej kolejności wyróżnić należy tzw. odpowiedzialność kontraktową, czyli odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Kwestie związane z tym rodzajem odpowiedzialności zostały uregulowane w ustawie Kodeks cywilny, przede wszystkim w przepisach art. 471 i art. 472. Mają one następujące brzmienie:

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 472. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

Choć z reguły fryzjer i kosmetyczka nie sporządzają ze swoimi klientami umów pisemnych, to jednak rzeczywiście dochodzi do ich zawarcia. Umowa taka zostaje bowiem zawarta w chwili, gdy obie strony ustalą, co ma zostać wykonane, w jakim terminie oraz za jakim wynagrodzeniem. W grę mogą wchodzić także inne ustalenia (np. dotyczące rodzaju kosmetyków lub innych substancji, jakie mają być zastosowane).

Możliwość poniesienia odpowiedzialności zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:

 1.  klient musi ponieść szkodę, która ma wymiar majątkowy i polega na poniesieniu pewnego uszczerbku w majątku poszkodowanego w porównaniu ze stanem, który by istniał, gdyby szkoda nie została wyrządzona (np. klient poniósł wydatek na wynagrodzenie fryzjera, a usługa została wykonana nieprawidłowo);
 2. musi dojść do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez fryzjera lub kosmetyczkę (tzn. usługa została nieprawidłowo wykonana albo w ogóle nie została wykonana);
 3. istnieć musi też adekwatny związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania i powstaniem szkody (np. klient zapłacił wcześniej za wykonanie usługi kosmetycznej 100 zł i umówił się na jej wykonanie w określonym dniu, jednakże gdy się stawił w ustalonym terminie, okazało się, że zakład jest zamknięty, bo został zlikwidowany; usługa nie została więc wykonana, a klient poniósł szkodę w wysokości zapłaconego wynagrodzenia; w takiej sytuacji istnieje adekwatny, normalny związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem usługi a poniesioną szkodą w postaci z góry zapłaconego wynagrodzenia).

Rozważając możliwość poniesienia odpowiedzialności przez osobę wykonującą usługę, warto zastanowić się nad świadczeniem, do którego wykonania się ona zobowiązała. Trzeba zauważyć, że w pewnych sytuacjach zobowiązanie fryzjera lub kosmetyczki może polegać na osiągnięciu pewnego określonego rezultatu usługi (np. wykonanie depilacji, manikiuru lub pedikiuru, ułożenie określonej fryzury); w innych zaś sytuacjach chodzić będzie o wykonanie umowy z należytą starannością, natomiast zagwarantowanie uzyskania rezultatu nie będzie w ogóle możliwe (np. wykonanie maseczki odmładzającej). W zależności więc od świadczenia profesjonalisty jednym z warunków powstania odpowiedzialności będzie nieosiągnięcie umówionego rezultatu bądź niedołożenie należytej staranności w wykonaniu zobowiązania.

Jak wyżej wskazano, powstanie odpowiedzialności zależy w pierwszej kolejności od poniesienia przez klienta szkody. Ma ona wymiar majątkowy i wyraża się w uszczerbku poniesionym przez klienta. W codziennej praktyce zakładów fryzjerskich i kosmetycznych taka szkoda będzie się najczęściej przejawiała w poniesionym przez klienta wydatku na wykonanie usługi (której w efekcie nie wykonano albo którą wykonano nienależycie). W bardziej nietypowych sytuacjach szkoda taka może przybrać całkiem istotne rozmiary, np. w odniesieniu do klientów, których wygląd ma znaczenie w osiąganiu przez nich dochodów (np. modelka). W powyższych sytuacjach może się okazać, że nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy doprowadziło do utraty określonych dochodów. Z drugiej jednak strony, w wypadku doznania przez klienta uszczerbku na zdrowiu na skutek nienależytego wykonania zobowiązania przez fryzjera lub kosmetyczkę (np. poparzenia wynikające z nieprawidłowego posłużenia się określonym preparatem), szkoda klienta może wyrażać się np. w poniesionych kosztach leczenia lub opieki. Jej rozmiary w takiej sytuacji mogą być znaczące.

O odpowiedzialności nie może być mowy, gdy podmiot profesjonalny prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie. Nie poniesie on też odpowiedzialności, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie wyniknęło z jego winy (przy czym to na nim spoczywa ciężar wykazania, że nie ponosi on winy w nieprawidłowym wykonaniu zobowiązania).

W końcu, aby powstała odpowiedzialność, istnieć musi adekwatny związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez fryzjera lub kosmetyczkę i powstaniem szkody po stronie klienta. Chodzi o związek przyczynowy, który normalnie, typowo występuje pomiędzy wskazanymi przesłankami, np. można uznać, że zniszczenie włosów pozostaje w adekwatnym związku z zastosowaniem przez fryzjera farby w stężeniu kilkakrotnie przekraczającym to, jakie zalecił producent substancji.

1 2 3 4Następna strona

5 komentarzy

 1. wioletta

  korzyści jakie przynosi zakupienie programu VERSUM i tak są bardzo duże i jeszcze taka niespodzianka w postaci lekcji …jestem pod wrażeniem DZIĘKUJE

 2. Sebastian

  Jest nam bardzo miło, że Versum przynosi korzyści w Pani firmie – robimy co w naszej mocy aby tak było. Już niedługo opublikujemy kolejną lekcją. Zachęcamy do lektury.

 3. Agnieszka

  Super program!Nie wyobrażam sobie powrotu do tradycyjnego kalendarza.Bardzo ułatwia pracę i zarządzanie😊a na dodatek dostarcza innowacje😊polecam!

 4. Grzegorz Węglarz

  Pani Agnieszko, dziękujemy za miłe słowa. Bardzo cieszy nas, że Versum ułatwia Pani pracę.

Dodaj komentarz

 • (will not be published)