Jak zarządzać ryzykiem w branży usług hair & beauty?

Czerwiec 10, 2016
Akademia Versum Zarządzanie ryzykiem 1

 

Ryzyko to powszechne zjawisko, związane ze wszelkimi rodzajami ludzkiej działalności. Istniało zawsze, nie było i nie ma takiej aktywności, której nie towarzyszy. Na czym zatem polega ryzyko w branży usług hair & beauty? W jaki sposób można je określić, opisać i jak nim zarządzać w salonie urody? W tej lekcji postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Zgłębianie tajników zarządzania ryzykiem powinno się rozpocząć od podstaw – najważniejszych terminów i pojęć, stanowiących punkt wyjścia do dalszego postępowania. Ponieważ ryzyko stanowi część każdego projektu, a takim jest kierowanie salonem urody, wymaga od przedsiębiorcy dogłębnej oceny i zajmowania się nim przez cały okres prowadzenia biznesu.

Niezależnie od tego, czy odbiorcy tej lekcji stykają się z opisanymi dalej pojęciami po raz pierwszy czy też nie, z pewnością znają ryzyko z własnego doświadczenia w prowadzeniu salonu lub z innych sytuacji życiowych. W istocie nie tylko właściciel bądź menedżer salonu, ale także jego pracownicy stykają się z ryzykiem bezpośrednio, ponieważ wynika ono z prowadzonej działalności usługowej, wiąże się z możliwością powodzenia projektu. Zatem przede wszystkim menedżerowie (ale także cały zespół pracowniczy) powinni się z nim oswoić i nauczyć się profesjonalnie nim zarządzać.

Co to jest ryzyko?

Na wstępie warto się zapoznać z definicją ryzyka. Chociaż jest to pojęcie złożone i wieloznaczne, zupełnie inaczej rozumiane przez teoretyków i praktyków, przedstawicieli nauki i biznesu, najogólniej i w sposób uniwersalny można je określić jako niepewne zdarzenie lub okoliczność, która w razie wystąpienia może mieć wpływ na przynajmniej jeden z celów projektu (prowadzenia salonu). „Ryzyko” to jedno z tych słów, które natychmiast kojarzą się nam z czymś złym. Trzeba jednak pamiętać, że obok negatywnych skutków ryzyko może się wiązać z pewnymi korzyściami. Ma zatem dwojaki charakter: związany z zagrożeniem i związany z szansą. Oba te atrybuty można scharakteryzować poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skutki (konsekwencje) wystąpienia i ich wpływ na projekt. Można powiedzieć, że ryzyko jest funkcją jego elementów składowych: prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia.

Akademia Versum Zarządzanie ryzykiem 2

Jakie są źródła ryzyka w salonie urody?

Współczesne przedsiębiorstwa, a takimi w branży hair & beauty są salony urody, funkcjonują w warunkach znacznego ryzyka, co wynika z różnych przyczyn. Ryzyko może być następstwem:

  • uwarunkowań pierwotnych (biologicznych), np. zaburzeń stanu zdrowia klientów, z których oni sami często nie zdają sobie sprawy;
  • poczynań klientów, np. zatajania informacji ważnych dla osiągnięcia wszystkich celów zabiegu (m.in. wiadomości o stanie zdrowia czy oczekiwań co do efektu estetycznego), niestawiania się na umówione wizyty bez wcześniejszego uprzedzenia, niestosowania się do zaleceń okołozabiegowych itp.;
  • działań przedsiębiorców i/lub menedżerów, np. wyboru złej lokalizacji lub specjalizacji salonu, inwestowania w niskiej jakości aparaturę i sprzęt, zbyt optymistycznego szacowania dochodów, nieuwzględniania w budżecie salonu środków na reklamę, niewłaściwej oferty zabiegowej, braku procedur higienicznych, złego zarządzania czasem pracowników, braku konserwacji urządzeń, zatrudniania niewykwalifikowanego personelu, braku szkolenia zawodowego pracowników itp.;
  • poczynań pracowników, np. nieprzestrzegania procedur zabiegowych czy higienicznych, braku lub niewłaściwego przeprowadzania diagnostyki przedzabiegowej, wynikającego z braku wiedzy na ten temat, braku kompetencji społecznych w zakresie komunikacji z klientami albo celowych zaniechań;
  • rozwoju i postępu wiedzy, np. stosowania bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeń kosmetycznych czy fryzjerskich, którego skutki trudno przewidzieć itp.;
  • aktualnej rzeczywistości gospodarczej, np. zmiany kursów walut czy cen paliwa, zmian w prawie podatkowym, ubezpieczeniowym czy Kodeksie pracy.

Szczególnym rodzajem ryzyka, występującym również w salonach, jest ryzyko związane z wykonywaniem przez jego pracowników czynności stricte zawodowych, zwane ryzykiem zawodowym. Oczywiście rodzaje i poziomy ryzyka zawodowego w branży usług hair & beauty są zróżnicowane, w zależności od konkretnego zawodu, specjalności i funkcji. Inne ryzyko wiąże się z pracą na stanowisku recepcjonistki, inne z pracą fryzjera, manikiurzystki, wizażystki, a jeszcze inne z posadą kosmetologa. Generalnie może być ono związane z chorobami zawodowymi (wynikającymi z kontaktu z drobnoustrojami chorobotwórczymi czy z kosmetykami zawierającymi substancje alergenne, ze złego oświetlenia czy obciążającej pozycji w czasie pracy), wypadkami przy pracy (skaleczenia, zatrucia, oparzenia, złamania), skutkami przeciążenia pracą i wypaleniem zawodowym (chroniczne zmęczenie, stres, depresja) czy wreszcie niekorzystnymi dla klientów skutkami nieudanych zabiegów, które także przekładają się na funkcjonowanie salonu. Skutki te łączą się głównie z następującymi kategoriami ryzyka:

  • ryzykiem medycznym – czyli możliwością wystąpienia zaburzeń równowagi fizjologicznej w funkcjonowaniu organizmu klienta (np. infekcje po kontakcie z zabrudzonymi nożyczkami czy cążkami, krwawienie po nieumiejętnym użyciu urządzeń kosmetycznych czy fryzjerskich, oparzenia kwasami, laserem, suszarką, reakcje skórne związane z nadwrażliwością czy alergią na kosmetyki);
  • ryzykiem estetycznym – czyli możliwością wystąpienia szkód w wizerunku zewnętrznym klienta (np. pogorszenie wyglądu fizycznego z powodu źle dobranego koloru włosów czy kształtu fryzury, przerysowanego makijażu, źle nadanego kształtu brwi);
  • ryzykiem psychospołecznym – co oznacza, że mimo zachowania staranności i poprawności przy wykonywaniu zabiegów oraz braku powikłań medycznych czy estetycznych istnieje możliwość wystąpienia u klienta zaburzeń postrzegania własnego ciała oraz niekorzystnego postrzegania ciała klienta przez innych ludzi, co może prowadzić u takiej osoby do pogorszenia funkcjonowania wśród ludzi, utrudnionych kontaktów międzyludzkich, a nawet depresji.

Każde z tych ryzyk, występując często oraz z dużym nasileniem, może spowodować utratę płynności finansowej salonu, a nawet jego upadek.

1 2 3Następna strona